Rýchle kontakty

Pridajte sa k množstvu spokojných zákazníkov v oblasti stavebníctva a kontaktujte nás.

 

icon_widget_image VIAKORP, s.r.o.,        Strážska cesta 7892      960 01 Zvolen icon_widget_image office@viakorp.sk
Ján Mohyla icon_widget_image + (421) 948 765 293 icon_widget_image betonaren@viabeton.sk
icon_widget_image Pondelok-Piatok: 7:00 do 16:30; Sobota: 7:00 do 12:00 icon_widget_image + (421) 940 999 369 icon_widget_image obchod@stavebninysts.sk icon_widget_image info@stavebninysts.sk Vedúci predajne: Martin Babiak icon_widget_image + (421) 948 900 411
  /  Inžinierske stavby   /  Čo všetko patrí medzi projektovú dokumentáciu?

Čo všetko patrí medzi projektovú dokumentáciu?

Pri stavbe akejkoľvek nehnuteľnosti sa musíte pripraviť, že okrem príjemnejších ,,záležitostí“ v podobe výberu pozemku, stavebnej firmy či materiálov, sa musíte povenovať aj administratíve a doloženiu rôznych dokumentov, aby ste vôbec mohli začať stavať. Vo všeobecnosti, k základným dokumentom, ktoré vyžaduje stavebný úrad, býva okrem listu vlastníctva, súhlasu obce k investičnému zámeru, vyjadrenia pozemkového úradu a správcov inžinierskych sietí, aj projektová dokumentácia.

Rozdelenie podľa zákona č. 50/1976 Z. z. platného do konca marca 2024

Projektová dokumentácia je rozsiahly súbor textu, výkresov, dokladov a niekedy aj videí,  ktorý charakterizuje smer stavebného procesu, rozoberá projektovú prípravu stavby. Hlavnými stupňami projektovej dokumentácie sú:

 • Stavebný zámer ako podklad na prerokovanie a odsúhlasenie stavebných prác. Tvoria ho základné textové a grafické vyjadrenie urbanisticko-architektonického a stavebného riešenia stavby, jej prevádzky, umiestnenia do prostredia a napojenia na dopravnú a technickú infraštruktúru územia. Môže ísť aj o zmeny existujúcej stavby, stavebných úprav a odstránenia stavby, ako aj terénnych úprav. Nie je potrebné sa ním zaoberať pri drobných stavbách.
 • Projekt stavby slúži ako podklad na uskutočňovanie stavebných prác a na vypracovanie vykonávacieho projektu Tvoria ho textové a grafické vyjadrenia architektonického a stavebnotechnického riešenia novej či existujúcej stavby, stavebnej úpravy alebo odstránenia stavby. Ak ide o jednoduchú stavbu, býva väčšinou už súčasťou stavebného zámeru.
 • Vykonávací projekt je detailným rozpracovaním overeného projektu stavby na účel uskutočňovania stavebných prác.

Konkrétne časti projektovej dokumentácie

Architektonická štúdia

 • najdôležitejšia fáza
 • rieši sa tu napr. dispozícia a vizuál stavby, prevádzka, materiály atď.
 • na jej základe sa navrhuje aj proces technického riešenia výstavby

Dokumentácia pre vydanie územného rozhodnutia

 • žiadosť na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby, kde sa preukazuje súlad napr. s územným plánom obce, urbanistickými činiteľmi, odstupmi vo vzdialenosti so susednými pozemkami atď.

Dokumentácia pre vydanie stavebného povolenia

 • vychádza z architektonickej štúdie,
 • pozostáva zo stavebných výkresov, uvádza sa tam napr., aké je použité vykurovanie, typ omietky, koľko a aké steny, stropy, strechy atď.,
 • nemala by byť podkladom pre realizáciu stavby (nie sú tu uvedené konštrukčné detaily), ale kvôli ušetreniu času a peňazí to tak často býva.

Dokumentácia pre realizáciu stavby

 • výsledkom je úspešné zrealizovanie stavby stavebnou firmou/jednotlivcom,
 • jej súčasťou je aj kalkulácia nákladov a jednotlivé kroky realizácie procesu

Dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby

 • je podkladom pre kolaudáciu,
 • je vypracovaná po skončení výstavby, prípadne aj po rekonštrukcii, nadstavbe, prístavbe na existujúcej stavbe,
 • zakresľujú sa tam všetky zmeny oproti pôvodnému projektu.

Jednostupňové projekty

Špeciálnu pozíciu majú stavby rodinných domov, kde sa zlučuje realizácia stavby a vydanie stavebného povolenia do jedného dokumentu. Ten obsahuje: sprievodnú správu, súhrnnú technickú správu, zastavovací plán, koordinačný výkres stavby, stavebné výkresy stavebných a inžinierskych objektov, statické a energetické posúdenie stavby, prípojky, technické zariadenia budovy, projekt vykurovania a požiarnu bezpečnosť budovy.

Pretože sa jedná o časovo a poznatkovo náročný dokument na vypracovanie, mali by ste ho ,,zveriť“ do rúk odborníka. Projektant vám môže zostaviť projekt presne podľa vašich predstáv. Ak sa však ponáhľate s výstavbou a nechcete investovať v tejto fáze toľko peňazí, môžete si vybrať z katalógu (tzv. dom na kľúč), ktorý však v prípade prispôsobenia nejakej ,,časti“, navýši aj cenu projektovej dokumentácie.