Vlajka na prepnutie od jazyka EN

Recyklované plasty do asfaltových ciest

Celosvetová verejnosť je čoraz viac znechutená nekvalitnými cestami, dierami a výmoľami.  Naša spoločnosť pristúpila k tomu problému zodpovedne a ponúka riešenie pri využití recyklovaných plastov ako prísadou do asfaltových komunikácií. Pridávaním recyklovaných plastov do asfaltových ciest nezvyšujeme len kvalitu a životnosť takto zhotovených asfaltových povrchov ale zároveň dokážeme zhodnotiť tiež plastový odpad ktorý by inak skončil na skládkach, spaľovniach alebo v mori.

Spoločnosti VIAKORP s.r.o. ako jedna z prvých spoločnosti na svete realizovala asfaltovú komunikáciu s pridávaním recyklovaného plastu do asfaltu. Spoločnosť ponúka viacej druhov recyklovanej plastovej prímesi do asfaltov, na jedotlivé typy vozoviek od ciest tretej triedy až po rýchlostné cesty a diaľnice. 

Pomocou akreditovaných laboratórií UKAS z celej Veľkej Británie spolu s univerzitami a testovacími zariadeniami z celého sveta boli vykonané viaceré testy pre stanovenie vhodných polymérov na použitie do ciest. Na základe laboratórnych výsledkov boli stanovené nasledujúce produkty  “MR”.

Produkty MR:

Všetky produkty MR sú zmesou starostlivo vybraných polymérov a sú špeciálne navrhnuté tak, aby:

 • sa používali ako prísady na zníženie objemu bitúmenu požadovaného v asfaltovej zmesi,
 • znížili množstvo odpadových plastov na skládkach alebo spaľovniach, 
 • znížili emisie skleníkových plynov.

Okrem prínosu pre životné prostredie je každý produkt MR vytvorený tak, aby mohol vykonávať špecifické úlohy.

 • MR6 bolo navrhnuté tak, aby znižovalo deformáciu obrusnej vrstvy ktoré sú spôsobené zmäkčením bitumenu v teplom období, tažkou dopravou alebo nedostatočnou tuhosťou spojiva.
 • MR8 bol navrhnutý ako spojovací článok neovplyvňuje vlastnosti asfaltu, ale umožňuje klientom maximalizovať zníženie fosílnych palív, používať odpadové plasty a znižovať emisie skleníkových plynov.
 • MR10 bol navrhnutý tak, aby znižoval vznikanie trhlín na asfalte - z ktorých niektoré sú spôsobené nízkymi teplotami alebo nesúdržným podkladom ( dilatácie v bet. komunikáciach).

MR6

MR6 je komplexné usporiadanie polyolefínov, určené na miešanie do bitumenu. Znižuje riziko deformácie asfaltu. Odporúčané dávkovanie je 6% - 8% náhrada asfaltového spojiva.

Výhody MR6

 • zvýšená tuhosť,
 • zvýšená odolnosť voči deformácii,
 • zlepšuje odolnosť proti vlhkosti,
 • zvýši teplotu pre deformáciu bitumenu,
 • zlepšené vlastnosti odolné voči palivám,
 • znižuje CO2e,
 • znižuje nároky na fosílne palivá,
 • znižuje množstvo odpadových plastov.
MR6 – kde už bol použitý

Príklady použitia MR6

MR8

MR8 je zmesou polymérov navrhnutých s cieľom maximalizovať environmentálne výhody v štandardných asfaltových zmesiach na cestách bežnej premávky. Odporúčané dávkovanie 6%-10% náhrady spojiva. 

Výhody MR8

 • zachováva tuhosť,
 • zabezpečuje odolnosť proti deformáciám,
 • zabezpečuje odolnosť proti šíreniu trhlín,
 • zlepšuje odolnosť proti vlhkosti,
 • zvýši teplotu pre deformáciu bitumenu,
 • zlepšené vlastnosti odolné voči palivám,
 • znižuje CO2e,
 • znižuje nároky na fosílne palivá,
 • znižuje množstvo odpadových plastov.

MR8 – kde už bol použitý


Príklady použitia MR8

MR10

MR10 obsahuje blokový kopolymér. Je navrhnutý tak, aby sa miešal do asfaltu alebo bitúmenu, čo znižuje riziko praskania. Používa sa na prekryte betónových plôch s prasklinami, kruhovom objazde, križovatkách cestách vo všetkých typoch klímy po celom svete. Odporúčaná dávka je 4% -8% náhrada spojiva 

Výhody MR10 

 • zvýšenie tuhosti,
 • znižuje riziko praskania pri nízkych teplotách,
 • zlepšuje odolnosť proti preťaženiu,
 • zlepšuje spojovaciu schopnosť,
 • zvýšená odolnosť voči tvrdnutiu,
 • zvýšená odolnosť voči deformáciám,
 • zvýšená odolnosť prekrytia trhlín.

MR10 – kde už bol použitý


Príklady použitia MR10

Použitie

Výrobky sú určené na použitie v mokrom alebo suchom mixe. Dobu miešania alebo teplota pri výrobe asfaltu nieje potrebné meniť. Ako súčasť kontroly kvality sa však odporúča, aby sa najskôr vyrobila malá vzorka zmiešaného asfaltu a potom by sa mal vykonať test obnovy spojiva s použitím metylenchloridu, aby sa zistilo, že medzi produktom a bitúmenom došlo k úplnej homogenizácii spojiva, ak nedošlo k úplnej homogenizácii mal by sa podľa potreby zmeniť čas miešania. Výrobky MR sa predávajú vo vreciach alebo v big-bag, záleží od požadovaného množstva a vybavenia samotného obaľovacieho centra.

Kontrola kvality plastov z odpadu

Pre výrobky sa vyberá odpad pochádzajúci z domácich, komerčných a priemyselných odvetví. Práca s dodávateľskými spoločnosťami a  spracovateľmi plastových odpadov zabezpečuje, že použité polyméry sú dodávané za prísnych postupov kontroly kvality. Surové zložky sa odoberajú vo výrobnom závode, kde sa zmiešajú v správnom pomere každého polyméru za účelom vytvorenia produktov MR.

Prínos pre životné prostredie

Produkty MR sa používajú ako náhrada bitúmenu v asfaltových zmesiach. Tým sa znižuje potreba získavať fosílne palivá na výrobu bitúmenu, ako súčasť procesu výroby.  Pokiaľ ide o plasty, zatiaľ čo konvenčné recyklácie pomáhajú z krátkodobého hľadiska znížiť množstvo odpadových plastov zo skládok a spaľovania, výroba nových plastových výrobkov s použitím recyklovaného plastu si zvyčajne vyžaduje prvok pôvodného polyméru, ktorý vráti plasty späť do pôvodného použitia. To vedie k väčšiemu objemu plastu na planéte. Ak tento väčší objem nie je recyklovaný, jedinou možnosťou je skládkovanie, spaľovanie a strata prírodného prostredia.  Asfalt cesty s pridaným plastovým recyklátom je môže bežne recyklovať a opätovne použiť ako bežné asfaltové zmesi použité na komunikáciach.

CO 2

Produkty MR redukujú škodlivé emisie CO2:

 • Zníženie spotreby bitúmenu
 • V prípade MR6 a MR10 sa taktiež vyhýbajú novým polymérom na modifkáciu asfaltu polymérmy
 • Úspora nákladov spojené so znečistením spaľovaním odpadového plastu. 

CO 2

Výrobky MR sa môžu použiť v akomkoľvek type asfaltu, ktorý sa zmieša s použitím mokrého alebo suchého procesu, čím sa zvyšuje výhoda takýchto výrobkov všetkých asfaltoch na celom svete. 90% trhu asfaltu používa v asfalte štandardný asfalt a 10% používa bitúmen modifkovaný polymérom. MR8 je najvhodnejší na použitie ako náhrada štandardného bitúmenu a MR6 a MR10 sú navrhnuté tak, aby sa mohli použiť ako alternatíva k bitumenom modifkovaným polymérom. Nižšie uvedená tabuľka ukazuje potenciálne úspory CO2 pri používaní produktov MR na celom svete. V tomto príklade sa použilo konzervatívne 6% MR produktov nahradzujúcich bitúmen, avšak MR8 sa môže použiť ako náhrada  až 10% štandardného bitúmenu.

Do budúcna

Neustále vyvíjame produkty na optimalizáciu používania odpadových plastov v odvetví stavebníctva.

Momentálne skúmame:

 • Vystuženie betónových výrobkov
 • Výrobky za studena balené
 • Asfaltové tesniace výrobky

Momentálne zriaďujeme distribútorov po celom svete. Ako sa trhy rozvíjajú a dozrievajú, spoločnosť rozšíri výrobu na nové územia, aby splnila naše poslanie "Miestne plasty na miestne cesty".  Produkty boli odoslané po celom svete do Ázie, Afriky, Austrálie, Severnej Ameriky, Južnej Ameriky a Európy s prebiehajúcimi alebo ukončenými skúškami.

Záver

Odpadové plasty, ktoré dnes vyrábame, by nemali byť záťažou pre naše budúce generácie. Použitím produktov MR na cestných plochách všetci znižujeme objem odpadových plastov na skládkach, alebo ich spaľovanie, taktiež znižujeme objem fosílnych palív potrebných na výrobu asfaltu a znižujeme emisie skleníkových plynov. Odhaduje sa, že ak by celá svetová produkcia asfaltu obsahovala MR produkty ako prísady do asfaltov, potom by sa ušetrilo 4,8 miliónov ton fosílnych palív a každý rok by sa z odpadu využilo milióny ton odpadových plastov.

Poďte

stavať

s nami

Kontakty