Vlajka na prepnutie od jazyka EN

Politika spoločnosti VIAKORP, s.r.o.

"Spokojný zákazník je zárukou prosperity firmy.
  Prosperujúca firma je zárukou spokojnosti pracovníkov.
  Spokojný a aktívny pracovník je zárukou spokojnosti zákazníkov."


Vízia

Poskytovať čo najširšiemu okruhu zákazníkov vysoko profesionálne, odborné a spoľahlivé služby a produkty v oblasti:

Realizácia pozemných a inžinierskych stavieb

 • Spokojnosť zákazníka je našou najvyššou prioritou,
 • Všetky stavebné diela a práce vykonávať kvalitne, zodpovedne a svedomito,
 • Sledovať nové trendy a napredovať spolu s dynamický sa rozvíjajúcim trhom tak, aby naša spoločnosť bola vždy schopná splniť očakávania zákazníka na kvalitu služby a dodávky,
 • Dokumentovaním postupov pre všetky činnosti realizované v spoločnosti a vedením záznamov o nekvalite a nákladoch s tým spojených, dosahovať sústavné zlepšovanie riadenia spoločnosti,
 • V prípade reklamácii zabezpečiť ich neodkladné vyriešenie k spokojnosti našich zákazníkov,
 • S našimi zákazníkmi a dodávateľmi neustále udržiavať a rozvíjať partnerské vzťahy,
 • Robiť všetko pre zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov a návštevníkov,
 • Cestou prevencii predchádzať haváriám, skoro nehodám a situáciám , ktorých dôsledky by mohli mať negatívny dopad na zdravie zamestnancov a na životné prostredie a jeho znečisťovanie,
 • Zabezpečovať a presadzovať všetky povinnosti vyplývajúce z právnych a iných požiadaviek,
 • Vybudovať a udržiavať integrovaný manažérsky systém a zabezpečiť trvalé zlepšovanie jeho efektívnosti,
 • Zabezpečiť a presadzovať požiadavky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany životného prostredia u našich zmluvných partnerov a uprednostňovať takých zmluvných partnerov, ktorí uplatňujú rovnaké princípy,
 • Budeme dodržiavať príslušne právne požiadavky a iné požiadavky, ktoré sme sa zaviazali plniť a vzťahujú sa na naše environmentálne aspekty,
 • Vytvárať podmienky pre správne fungovanie integrovaného systému vybudovaného podľa noriem ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001,
 • Budeme vykonávať konzultácie za spoluúčasti pracovníkov a zástupcov pracovníkov.

Vo Zvolene 20.12.2017

Ján Bohovic, konateľ spoločnosti

Poďte

stavať

s nami

Kontakty